Adres:
Kancelaria Notarialna - Michał Buchman
ul. Pijarska 8,

33-300 Nowy Sącz

 

Telefon / Fax:
+48 18 449 04 60

 

E-mail:
kancelaria@buchman.pl
michal.buchman@kin.pl

 

Kancelaria jest czynna
od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 - 17:00

Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn.zm.) notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

Artykuł 79 cytowanej ustawy stanowi:
"Notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne;
1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
2) sporządza poświadczenia;
3) doręcza oświadczenia;
4) spisuje protokoły;
5) sporządza protesty weksli i czeków;
6) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów."

Według zapisów Prawa o notariacie:

a) notariusz sporządza akt notarialny, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron,

b) notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego,
z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,

c) notariusz poświadcza:

- własnoręczność podpisu;
- zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;
- datę okazania dokumentu;
- pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.,

d) na żądanie strony notariusz doręcza na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne,
wskazanej przez nią stronie przeciwnej,

e) notariusz spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych. Notariusz spisuje również protokoły, w tym protokoły dziedziczenia, w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także - na żądanie strony stawającej - niestawiennictwa strony drugiej.

f) przy sporządzaniu protestów weksli i czeków notariusz stosuje przepisy prawa właściwe dla tych czynności,

g) notariusz przyjmuje na przechowanie wszelkiego rodzaju dokumenty, nawet w kopertach zamkniętych. Notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu, papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej.

h) wypisy aktu notarialnego wydaje się stronom aktu lub osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu, a także ich następcom prawnym.

 
 
© 2011 - Kancelaria Notarialna Michał Buchman
  PROJEKTOWANIE STRON NOWY SĄCZ
IPOLSKA.COM.PL